GoToBrand:

Foreign promotion of the Enxoo brand and the Enxoo Industry Cloud toolkit based on Salesforce

PL:

Zagraniczna promocja marki Enxoo oraz pakietu narzędzi Enxoo Industry Cloud działającego w oparciu o Salesforce, w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt

Przedmiotem projektu jest promocja marki Enxoo oraz pakietu narzędzi Enxoo Industry Cloud działającego w oparciu o Salesforce, która odbywała się w ramach branżowego programu promocji IT/ICT. Wnioskodawca prowadził działania na następujących rynkach perspektywicznych: Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Zakres projektu objął następujące działania: – organizacja i udział w 26 misjach wyjazdowych, które odbędą się w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, USA, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Francji, Irlandii i Holandii, – organizacja i udział w 3 misjach przyjazdowych dla zagranicznych kontrahentów, organizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, – udział w targach w Hanowerze, – przeprowadzenie działań promocyjnych takich, jak: produkcja gadżetów reklamowych i materiałów drukowanych oraz promocja na AppExchange, LinkedIn i w Google. Realizacja projektu sfinansowana była ze środków własnych Wnioskodawcy oraz dotacji uzyskanej w ramach projektu Go to Brand.

Cel projektu

Wnioskodawca osiągnął w ramach projektu następujących celów: 

  1. wzrost sprzedaży z eksportu produktów objętych projektem 1 400 000 zł, 
  2. wzrost rozpoznawalności marki Enxoo oraz pakietu narzędzi Enxoo Industry Cloud na rynkach zagranicznych oraz wzrost rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki, 
  3. zawarcie 7 nowych kontraktów handlowych na rynkach zagranicznych. 

Osiągnięte w wyniku realizacji projektu cele pozytywnie wpłynęły na działalność eksportową Wnioskodawcy oraz pozwoliły na dalszy rozwój firmy Wnioskodawcy. Wzrost przychodów ze sprzedaży pozwolił na prowadzenie dalszych działań związanych z pozyskiwaniem nowych kontrahentów na rynkach zagranicznych. Wnioskodawca miał możliwość poznania oczekiwań odbiorców (aktualnych, nowych, jak i potencjalnych) pakietu narzędzi Enxoo Industry Cloud oraz wdrażania na ich podstawie nowych rozwiązań

Wartość Projektu: 397 000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 groszy)

Wkład EFRR: 297 750,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy)

EN:

Foreign promotion of the Enxoo brand and the Enxoo Industry Cloud toolkit based on Salesforce, as part of sub-measure 3.3.3: SUPPORT FOR SME IN THE PROMOTION OF PRODUCT BRANDS – GO TO BRAND of the Smart Growth Operational Program co-financed by the European Regional Development Fund

Projekt

The subject of the project is the promotion of the Enxoo brand and the Enxoo Industry Cloud toolkit based on Salesforce, which took place as part of the IT/ICT industry promotion program. The applicant will operate on the following prospective markets: Singapore, United Arab Emirates and the United States of America.

The scope of the project included the following activities:

  1. organization and participation in 26 field missions that will take place in Great Britain, Sweden, Germany, USA, Singapore, United Arab Emirates, France, Ireland and the Netherlands,
  2. organization and participation in 3 incoming missions for foreign contractors, organized in the territory of the Republic of Poland,
  3. participation in the fair in Hannover,
  4. carrying out promotional activities, such as: production of advertising gadgets and printed materials and promotion on AppExchange, LinkedIn and Google.

The implementation of the project was financed from the Applicant’s own funds and a grant obtained under the Go to Brand project.

Project goals

The applicant has achieved the following goals as part of the project:

  1. increase in sales from export of products covered by the project (PLN 1,400,000),
  2. increased recognition of the Enxoo brand and the Enxoo Industry Cloud toolkit on foreign markets and increased recognition of the Polish Economy Brand,
  3. conclusion of seven new commercial contracts on foreign markets.

The goals achieved as a result of the project had a positive impact on the export activity of the Applicant and allowed for further development of the Applicant’s company. The increase in sales revenues allowed for further activities related to the acquisition of new contractors in foreign markets. The applicant had the opportunity to learn about the expectations of recipients (current, new, and potential) of the Enxoo Industry Cloud toolkit and implement new solutions based on them.

Project value: PLN 397,000.00 (three hundred ninety-seven thousand zlotys 00/100 groszy)
ERDF contribution: PLN 297,750.00 (two hundred ninety-seven thousand seven hundred and fifty zlotys 00/100 groszy)